جهت کامل بودن خدمات ارائه شده به کارفرما , این شرکت آزمایشگاه خاک و مصالح خود را در سال1397 دایر نمود واز آن تاریخ تا کنون خدمات مورد نیاز پروژه ها در این زمینه پوشش داده است از قبیل مطالعات خاک, انجام آزمایشات مختلف در محل