سيستمهاي پایدارسازی جداره گود (Supporting System of Excavation)  يا سازه نگهبان جهت پايدارسازي لغزشهاي خاک، محدودسازي تغييرشکل ديوارها و حفاظت از سازههاي مجاور محوطه گود، امکان گودبرداري قائم و ايجاد فضاي لازم جهت اجراي فونداسيون و سازه اصلي بکار برده ميشوند.  روشهاي متعددي براي پایدارسازی جداره گود و اجراي سازه نگهبان وجود دارد كه بايد با توجه به شرايط زمينشناسي و ژئوتكنيكي محل (نوع خاك، لايهبندي، سطح آب زيرزميني و غيره)، عمق گودبرداري، شرايط اقتصادي، محدوديتهاي اجرايي و نيازهاي طرح مورد بررسي قرار گيرند. در نهايت ممكن است با توجه به عوامل مذكور از روشهاي مختلفي براي هريك از ديوارها و قسمتها مختلف گود استفاده گردد.

Custom term papers writer services are a terrific method to use as a tool to express to those who will be studying them.

 :مزایای پایدارسازی جداره گود به روش ميخکوبي و مهاری

–              اجرای سریع و اقتصادی

–              اخلال کم در بار ترافیکی خیابان های اطراف

–              انجام همزمان عمليات پايدارسازي و خاكبرداري از بالا به پايين به صورت مرحله‌اي

–              اشغال حداقل فضای کار در کف گود و در نتیجه آزادی عمل زیاد جهت اجرای پی و سازه

–              رفتار لرزه ای مناسب با توجه به انعطاف‌پذيري سيستم ديوار ميخكوبي شده