عملیات خاکی

Home / عملیات خاکی
ALT

مجتمع تجاری- مسکونی دیانت

کارفرما:شرکت نقش پایه

محل:تهران، خیابان استاد معین

سطح جداره گود:1000 متر مربع

ارتفاع گود:16 متر

میخکوبی (نیلینگ)

فعالیت شرکت: طرح، تهیه مصالح و اجرا در 30 روز (سال 1392)

ALT

کارخانه ایران هورمن

کارفرما:شرکت نقش پایه

محل:جاده مخصوص تهران – کرج

سطح جداره گود:1000 متر مربع

ارتفاع گود:8/7 متر

روش اجرا شمع فولادی و مهار (کابل)

فعالیت شرکت: طرح، تهیه مصالح و اجرا در شش ماه (سال 1393)

ALT

مجتمع مسکونی بسیج دانشگاه شریف

کارفرما: شرکت اسوه شریف

محل:تهران، خیابان اشرفی اصفهانی

سطح جداره گود:2000 متر مربع

ارتفاع گود:16 متر

روش اجرا شمع فولادی و مهار (کابل)

فعالیت شرکت: طرح، تهیه مصالح و اجرا در چهار ماه (سال 1393)

ALT

مجتمع مسکونی امیر سلیمانی

پایدار سازی جداره گود

کارفرما: آقای مهندس توسلی

محل:تهران، نیاوران

سطح جداره گود:750 متر مربع

ارتفاع گود:10 متر

روش اجرا شمع فولادی و مهار (کابل)

فعالیت شرکت: طرح، تهیه مصالح و اجرا در 30 روز (سال 1394)

ALT

مجتمع مگا مال

کارفرما:شرکت نگین آرای آسیا

محل:تهران، خیابان شهید ستاری

سطح جداره گود:3000 متر مربع

ارتفاع گود:16 متر

نیل و مهار (کابل) دائمی

طرح و اجرا قسمتی به روش ژئوگرید (سال 1395-1394)

نوع سازه:بتنی پیش تنیده نچسبیده

ALT

مدرسه اسلامی احمدیه

کارفرما: شرکت نقش پایه

محل:تهران، خیابان سبلان

سطح جداره گود:2400 متر مربع

ارتفاع گود:9 متر

نیل و مهار (کابل) دائمی

فعالیت شرکت: طرح، تهیه مصالح و اجرا در دو ماه (سال 1394 )