پایدار سازی جداره گود

گرچه از ابتدای تاسیس شرکت، فعالیتهای قابل توجهی در زمینه مطالعات و محاسبات مهندسی مکانیک خاک و ژئوتکنیک صورت گرفت، لیکن عمده فعالیتها در این قسمت از سال  1389 و در مواجهه با خاک های مسئله­دار در چندین پروژه شکل گرفت. طراحی چندین پروژه در مناطق با خاک نامناسب با ظرفیت باربری کم یا پتانسیل روانگرایی و یا نیاز به ارائه طرح جهت پایدارسازی جداره گودهای عمیق و نظارت بر اجرای آن سبب توسعه این بخش شرکت گردید، از سال 1390 مسئله طرح و اجرای در بخش ژئوتکنیک به صورت جدی مورد توجه قرار گرفت. از آن تاریخ این شرکت در قالب پیمانکار طرح و اجرا و یا ارائه خدمات مشاوره در تعداد قابل توجهی از این دست پروژه فعالیت نموده است.