طرح و اجرای اسکلت بتنی

تیم فنی قوی به همراه سوابق اجرایی قوی، سبب شده است این شرکت پروژه های موفقی در زمینه اجرای اسکلتهای بتنی خاص با دهانه های بلند داشته باشد. تجهیزات کافی این شرکت از قبیل  بیش از 2000 متر مربع قالب فلزی به همراه ادوات مربوطه، قالب وافل در حدود 2000 متر مربع، اسکافولد با پوشش 7000 متر مکعب، چندین دستگاه خم وبرش و خاموت زن، تجهیزات اجرای پیش تنیدگی از قبیل چندین جک مونو Powerteam، جک مولتی DSI، سبب شده است پروژه های اجرا شده این شرکت در محدوده زمان بندی پروژه به اتمام برسد