آزمایشات ژئوتکنیک و مکانیک خاک

با توجه به اینکه یکی از شاخه های اصلی فعالیت شرکت پایدارسازی جداره گود می باشد و نیاز به انجام مطالعات ژئوتکنیک دقیق و قابل اطمینان احساس می شد، در سال 1392 واحد مطالعات ژئوتکنیک این شرکت و آزمایشگاه خاک و مصالح فعالیت خود را آغاز کرد. در همین راستا تعداد زیادی انجام مطالعات ژئوتکنیک و آزمایش خاک را با موفقیت به اتمام رسانده است.